Cần Đêm Trắng...

...để trút vơi lòng đầy...
Cần thêm em hỏi han cho giấc trưa anh yên lành ...
Nhãn:
edit