Trịnh FC - Logo Version 2

Đây mới là logo tôi thích!
Designed by: Hùng Cường Tạ (Nó, Inc.)
Nhãn:
edit