thái thanh - the legend


Thái Thanh - The Legend - Không cần làm thơ cũng đã là một thi sĩ Việt Nam.
Designed by Nguyễn Lập Hậu - Làm cho tôi câm lặng vì thương quá design này khi nhìn thấy! Thank you!
Nhãn: ,
edit