documentary interview at the star performing arts center

Thursday, 4 p.m. - July 30th, 2009

Romeo & Juliet - Sản phẩm của Kịch Đoàn Hải Ngoại
Guests: Đạo diễn Mai Phương, Hữu Nghĩa, Tuấn Hùng
Musicians: Vương Hương - Luân Vũ
Theme Song: A Time For Us
Host: Đại Dương
Nhãn: , , ,
edit