boris pasternak

Nói thế này:

"Con người được sinh ra để sống chứ không phải để sửa soạn sống”.
Nhãn:
edit