hương xưa 10: nghệ sĩ Hà Phương

Giới thiệu 3 cuốn thơ của ông:

1. Giọt Sầu Miên
2. Giọt Nắng Vườn Vô Ưu
3. Giọt Đắng

Topic: Chèo Bắc Bộ - 34 Năm Sinh Hoạt Nghệ Thuật/Văn Hóa - Những Thăng Trầm...Của Thế Hệ Trước

Hosts: Đại Dương - Luân Vũ
Theme: Một Mùa Đông (Lưu Trọng Lư)

Recording Studio: Saigon Television @ 3 p.m. - September 10, 2009.
Nhãn: , , ,
edit