hương xưa episode 12: bùi trọng nghĩa

Ngày giờ quay hình: Thursday, October 1, 2009 @ 3 p.m.
Saigon Television Studio

Guest Artist: ca-nhạc sĩ Bùi Trọng Nghĩa
Musicians: Vương Hương - Luân Vũ
Host: Đại Dương

Topic: Tôi Đứng Trên Ranh Giới Đời Sống Công Việc Chuyên Môn và Đời Sống Âm Nhạc...

Poem: Kỳ Diệu (Nguyên Sa)
Nhãn: , , ,
edit