ngọn cỏ đa tình...

Tôi yêu người bằng tình yêu vô tội
Dù phải yêu trong ngang trái một mình .
Giữa thảo nguyên nếu người là gió thổi,
Tôi chỉ xin làm ngọn cỏ đa tình.

- Nguyễn Thị Thanh Dương -
Nhãn:
edit