Đừng!!!!

Tôi đang mơ giấc mộng dài, đừng lay tôi nhé, cuộc đời chung quanh!
Nhãn:
edit