hân hoan nhớ nhạc phạm duy...


Hình Phạm Duy chia sẻ dịp sinh nhật 84 - thời điểm trước khi Phạm Duy..."trở về".

Nhãn:
edit