tình khúc - quốc bảo - quang lý hát ...

Mình yêu “Tình Khúc” Quang Lý hát! Nhỉnh hơn những tâm hồn trình bày nó trước đây. “Tình Khúc” chỉ cần hát đơn giản thế này thôi vì ca từ Quốc Bảo hay có những đoạn bất ngờ – cá tính ca từ không nên đi chung với một giọng hát…chứng tỏ cá tính.
Nhãn: , ,
edit