cái thằng bé sâu mặt hề, dính sơn khi phụ bố đóng kệ sách ...


Nhãn:
edit