Hương Xưa Episodes 22, 23, 24, 25...

January 2010 Hương Xưa:

Episode 22: Khánh Hoà (Thursday, January 7th @ 4 p.m.)
Episode 23: Khánh Ly (Thursday, January 14th @ 4 p.m.)
Episode 24: Trịnh Cung (Monday, January 18th @ 4 p.m.)
Episode 25: Toàn Nhóm The Friends - Tết Canh Dần 2010 Special Edition (with 2 sets of live performances, Thursday, January 28th @ 4 p.m.)

Xin quý thính giả, quý bạn góp ý, theo dõi và giúp chúng tôi có thêm những "Hương Xưa" episodes giá trị tiếp diễn...

Điều cần thú nhận: Chương trình Hương Xưa giúp ban biên tập chúng tôi lớn thêm từng ngày, và từng ngày đấy rất ý nghĩa...
Nhãn: , ,
edit