cái thằng bé trái đào không thích đeo tất, lúc nào cũng giật ra khỏi chân nó...


Nhãn:
edit