giòng sông...


Cũng từ đó lời gọi vào tình yêu là lời vô vọng, những thiết tha tìm đến tình yêu là những chớp lóe biến vào cơn giông. Không ai lừa dối ai - chỉ có mình phỉnh phờ lấy mình - bởi cái chết đã dựng hình tượng trong cõi sống.
-Trịnh Công Sơn-
Nhãn:
edit