poster: du mục - by tạ hùng cường...


Sản phẩm "graphic design" đầu tiên và tuyệt vời của Hùng Cường Tạ tại Mỹ. Hẳn, phải có vô số cảm xúc xen trộn với những kỹ thuật design mà Hùng Cường đặt vào trong poster Du Mục này! Xem, quý bạn, sẽ thấy!

Tranh chân dung của Khánh Ly do họa sĩ Nguyễn Lập Hậu vẽ!
Nhãn: , , ,
edit