hương xưa 28: tạ hùng cường...


Guest Artist: Tạ Hùng Cường
Topic: Người đem phần hồn của âm nhạc Việt trên các posters của Nhóm The Friends - Một cái nhìn rất Hà Nội...
Tạ Hùng Cường sẽ trao đổi về đêm nhạc Du Mục - gồm 3 tác giả Dương Thiệu Tước - Phạm Đình Chương & Trịnh Công Sơn...

Hosts: Luân Vũ - Đại Dương

Theme Song: Bà Mẹ Ô Lý

Bí nằm bí ngủ đường xa
Trên vai mẹ già
Bao nhiêu vốn liếng
Nhớ tới một đời đã xới vun
Hôm nay bỏ vườn với xóm thôn
Chân mẹ già sao run quá
Qua xương trắng với máu hồng...
Nhãn: , , , , ,
edit