mỗi ngày tôi chọn...

"Life isn't about how to survive the storm, but how to dance in the rain." - Unknown

Tạm dịch:

"Cuộc sống không phải là để vượt qua những bão giông, mà bạn ơi, khiêu vũ dưới mưa nhé!" - Vô Danh
Nhãn:
edit