ngày 1 tháng tư ...

Ngày 1 tháng Tư năm 2010, toàn nước Mỹ làm cuộc kiểm kê dân số!

Ngày 1 tháng Tư năm 2001, đất Việt có một người ra đi...
Nhãn:
edit