Yếu tố cần thiết trong mọi quan hệ...

Có người bảo tôi thế này: Trong tất cả MỌI quan hệ, yếu tố cần thiết là - SỰ TÔN TRỌNG.

Nghiệm thấy - điều này luôn luôn đúng!
Nhãn:
edit