còn đây có bao ngày?

Một vài hình ảnh tập dợt cho đêm Du Mục!

Giờ thì chúng tôi đang sợ ngày mùng 10 tháng Tư, 2010 đến mau quá - bao trông ngóng, yêu thương sẽ đi qua mau quá! Ở lại nhé, 10 tháng Tư trong cõi lòng!!!
Nhãn: , ,
edit