hương xưa 33: thi sĩ nguyễn quốc thắng...

Saigon Television Studio
Thursday, 4:30 PM, April 22nd, 2010

Guest Artist: thi sĩ Nguyễn Quốc Thắng (Tustin, CA)
Topic: Nhìn Lại 35 Năm, Ngày Ấy...
Hosts: Đại Dương - Luân Vũ

Performance: Khi Xa Sài Gòn (thơ Kim Tuấn, nhạc Lê Uyên Phương)

Sài-gòn bây giờ trời mưa hay nắng
Sài-gòn bây giờ cúi mặt xa nhau
Sài-gòn bước ai gõ xuống đêm sầu
Sài-gòn bóng nghiêng, Sài-gòn đứng đợi
Sài-gòn bây giờ cúi mặt xa nhau...
Nhãn: , ,
edit