phố hát...




Designed by Tạ Hùng Cường
{Nhận xét của riêng tôi về cách design của Tạ Hùng Cường, nhất là lần đầu tiên design cho 1 CD album nhé! Hình ảnh đẹp, font chữ tốt - nhưng đưa ra hoặc cho ra nhiều quá, chẳng có gì ẩn! Một design mà có thể thấy trong các sản phẩm của một Đoan Trang, Hiền Thục, Thu Minh...Tạ Hùng Cường đã dùng hình ảnh để chỉ huy toàn bộ giao diện CD! Cho điểm nhé, nếu là một sản phẩm đến với đông đảo, có thể được 7 hoặc 8 trên 10. Với tôi, 4/10}
Nhãn: , , , ,
edit