album "đá xanh" cover designs - bí hát lê uyên phương...
Tạ Hùng Cường đã nghe thật sâu, thật kỹ 10 tracks trong album để làm nhịp cầu dung hòa giữa nhiều thứ: âm nhạc Lê Uyên Phương, ca từ Lê Uyên Phương, lối hòa âm Cao Minh Đức và giọng hát trình bày. Sản phẩm graphic design này tôi rất ưng ý vì rất gần & sát với sự dung hòa tôi nêu trên. Hơn hết, thiết kế nói lên điều gì rất khang khác điều Lê Uyên Phương nói trong Đá Xanh - tính "less is more" đã toát ra rồi đấy!

Đâu cần dùng màu xanh để vẽ lên một viên đá xanh nhỉ?

Tôi tin, sản phẩm này sẽ ở lại trong đời tôi và những ai lưu ý - rất dài &...mãi mãi nhé!

Nhãn: , , , ,
edit