có nghe buồn mình trên ấy?

Vui cùng chị Na, Yến Tuyết, Diễm Quỳnh, Tạ Hùng Cường...
Riêng tôi - đã nghe trên ấy có...buồn mình!
Nhãn: ,
edit