quang dũng & live show on người việt & người việt online...

Link về Live Show: Quang Dũng - Ngày Nữa Để Yêu Thương, Chủ Nhật, July 11, 2010:
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=115151&z=82

Quý bạn vào Người Việt Online để trò chuyện cùng Quang Dũng:
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=115317&z=77
Nhãn: , , ,
edit