Lệ Thu - The Glamorous Vocal & Đá Xanh designs...


Lệ Thu design thì được (nhưng suốt ngày dùng lá làm background! Mà lại cứ dùng hoài một loại lá! Hay là không dùng lá nữa nhỉ ?), Đá Xanh thì cũng bình thường thôi!
Nhãn:
edit