hương xưa 48: nga mi - trần lãng minh: phong châu mở hội II...


Poster designed by: Nguyễn Lập Hậu (đẹp & hòa nhã nhưng text nhiều quá! Tuy vậy, đành hiểu vì muốn bao gồm nhiều thông tin cho khán thính giả tường tận!)

Recording at 4:15 P.M. Thursday, September 30th, 2010 @ Saigon TV Studio

Guest Artists: Nga Mi & Trần Lãng Minh
Hosts: Đại Dương, Luân Vũ
Topic: Phong Châu Mở Hội II

Theme Song: Tình Ca (Phạm Duy)

Tôi yêu bác nông phu, đội sương nắng bên bờ ruộng sâu
Vài ngàn năm đứng trên đất nghèo
Mình đồng da sắt không phai mầu
Tấm áo nâu ! Những mẹ quê chỉ biết cần lao
Những trẻ quê bạn với đàn trâu, áo ơi
Tấm áo nâu ! Rướn mình đi từ cõi rừng cao
Dắt dìu nhau vào đến Cà Mâu, áo ơi
Tôi yêu biết bao người
Lý, Lê, Trần... và còn ai nữa
Những anh hùng của thời xa xưa
Những anh hùng của một ngày mai
Vì yêu, yêu nước, yêu nòi
Ngày Xuân tôi hát nên bài (ư bài) tình ca
Ruộng xanh tươi tốt quê nhà
Lòng tôi đã nở như là (ừ là) đoá hoa...
Nhãn: , , , , ,
edit