vết lăn trầm...

Lâu quá, mới thấy xuất hiện những chương trình nghệ thuật đòi hỏi nhiều thử thách như thế này! Trong năm 2011, Ballet Austin sẽ đem "Vết Lăn Trầm" đến quận Cam - dòng nhạc Trịnh sẽ được được thực nghiệm với ballet qua giọng hát của Khánh Ly...
Nhãn: , ,
edit