Có một Nguyễn Đức Quang yêu nhạc Trịnh Công Sơn như thế...


Vừa thức giấc sáng nay, đúng sáng 27 tháng 3, 2011 của buổi nhạc đầy ấp ủ, niềm tin "Mưa Hồng ...Tháng Ba..." thì lại nhận hung tin về sự ra đi của nhạc sĩ du ca NGUYỄN ĐỨC QUANG. Ông đã "nằm xuống" lúc 4 a.m. sáng nay! Uyển Diễm đã báo cho mình như thế! Trong tận cùng của sự thương tiếc và buồn, mình sẽ đem cảm xúc ấy vào buổi nhạc chiều nay, như góp một nén hương lòng..
Nhãn: , ,
edit