mai anh đào chiều nay nở đẹp, có phải cho lòng bớt quạnh hiu?
Photos by: Nguyễn Vĩnh Bảo (Đà Lạt) - 2011
Nhãn: ,
edit