"văn khúc trịnh" - chương trình tv mới trên thyviet.com - mời lưu ý và reo rắc...- A ThyViet.com production -
(c) 2011 - Coming soon...
Host: Đại Dương
Produced by: Thy Việt Corporation

Chương trình hàng tuần, hội tụ những gì thuộc về âm nhạc Trịnh Công Sơn - chiêm nghiệm, reo rắc và sống!
Nhãn: , , , ,
edit