uyển diễm: mưa và nhớ!Đọc bài thơ này trong một lần quá khứ và sáng nay thôi, đọc lại nhiều lần để cùng nghe bài hát Thúy Huyền trình bày - Mình mới chợt nhận ra rằng ở đời sống đẹp đẽ này, có một tên gọi rất đặc biệt cho mùa mưa mà những ai sống & đặt để cảm xúc tử tế lên trên cùng đều lạc vào: Mùa Lá Ướt! Từ nay, giống bạn, tôi sẽ cộng thêm 3 từ ấy vào lòng!

Rất gần, rất nặng lòng với bài thơ "Mưa & Nhớ" của Uyển Diễm!
Nhãn: ,
edit