Mắt Bé Trái Đào buồn cứ như trong "Một Mùa Đông" của Lưu Trọng Lư vậy!

Nhãn:
edit