Bảo cái thằng Bé Trái Đào nó vẽ Ông Mặt Trời để cho người lớn "ươm" - thế mà nó vẽ ra cái gì đây? Bố cái thằng nhà quê!

Nhãn:
edit