ở đó có những tháng năm buồn tênh...


Rừng San Joaquin đổ vào đêm...


UC Irvine - đêm Halloween 2011...


Trưa...không vắng 2011...như đang đợi chờ một cơn mưa...
Nhãn: ,
edit