người đứng chờ gió đồng vi vu ...Photos by:  MC Uyển Diễm (chụp bằng Iphone 4S)
Vạt nắng vàng - nhắc lời thiên thu ...
Biển sóng, biển sóng đừng âm u - đừng nuôi trong ấy ...
Nhãn: , ,
edit