Poster - Diva Ý Lan tại Lạc Cầm Music - designed by Tạ Hùng Cường thuộc Biển Media & Arts...


Hội Quán Âm Nhạc Lạc Cầm - Lê Sỹ Dự trân trọng gửi đến quý vị yêu nhạc hai đêm nhạc giá trị của tháng 12: Quán Bên Đường và Một Ngày Vui Mùa Đông ... Poster designed by Tạ Hùng Cường thuộc Biển Media & Arts...

Mang nặng hồn mềm
Em trở mình trên nhân duyên...
Nhãn: , , , , , ,
edit