biển lại hát tình ca...

Tôi cùng biển Del Mar, San Diego...với đôi tấm lòng ...biển  - March 17, 2012...
Nhãn: ,
edit