tôn nguyễn - chiều về trên sông - live in concert...

Poster design:  Tạ Hùng Cường - Biển Media & Arts...
Bởi vì tình đời nào chỉ thù oán?
Hãy cất tiếng ca cho đời thêm buồn,
Hãy cất tiếng ca cho lòng thôi khô héo...
Nhãn: , ,
edit